Villkor för användning

1. Licenser och mjukvara. InOutBoard.com, Inc. ("InOutBoard") härmed beviljar köparen ("licenstagaren") en begränsad återkallningsbar, över hela världen, icke-exklusiv, icke-överlåtbar, ej underlicensierbar licens att använda den InOutBoard programvaran ("programvaran"). Programvara som omfattas av detta avtal omfattar all programvara enligt detta avtal, som kan innefatta, men är inte begränsat till, på InOutBoard webbplats, InOutBoard anpassad programvara, InOutBoard Software Developers Toolkit (SDK) och InOutBoard mobila webben till licenstagaren. Licenstagaren skall inte eller medvetet tillåta andra att bakåtkompilera, dekompilera, demontera, modifiera, anpassa, skapa härledda arbeten från eller på annat sätt försöka härleda källkoden från programvara som. Licenstagaren samtycker till att alla de bestämmelser och villkor i detta Licensavtal för programvaran ("avtalet").

2. Licens avgift. I utbyte mot licenserna, skall licenstagaren betalar till InOutBoard.com, Inc., upp front, en icke-återbetalningsbar licensavgiften. Trots licenstagarens betalning av licensavgiften, InOutBoard förbehåller sig rätten att avsluta licensen om InOutBoard upptäcker att licenstagaren eller licenstagarens användning av programvaran är i strid med detta avtal.

3. Äganderätt. InOutBoard kommer att behålla alla rätt, avdelning och intresse i och för programvaran, alla kopior av dessa, och InOutBoard webbplats(er), programvara och andra immateriella rättigheter, inklusive men inte begränsat till, ägare till alla upphovsrättigheter, utseende, varumärke rättigheter, formskydd, affärshemlighet rättigheter och alla andra immateriella rättigheter och andra farmaceutiska rättigheter däri. Licenstagaren kommer inte direkt eller indirekt skaffa eller försöka skaffa helst någon rätt, titel eller intresse genom registrering eller på annat sätt i eller till varumärken, servicemärken, upphovsrätt, varunamn, symboler, logotyper eller beteckningar eller andra immateriella rättigheter ägs eller används av InOutBoard. Alla tekniska manualer eller annan information som tillhandahålls av InOutBoard till licenstagaren skall vara den enda egenskapen för InOutBoard.

4. Begreppet och uppsägning. Andra bestämmelser, skall detta avtal påbörjas på licenstagarens undantag till detta avtal och fortsätter tills licenstagaren upphör använda programvaran eller avtalet avslutas automatiskt på licenstagarens åsidosättande av termen eller villkor i detta avtal ("begreppet"). Vid sådan uppsägning, licenstagaren att ta bort programvara omedelbart.

5. Kopiera & överföra. Licenstagaren får kopiera programvaran endast för back-up. Licenstagaren får inte tilldela eller på annat sätt överföra programvaran till någon tredje part.

6. Särskilda friskrivning från garanti och ansvarsbegränsning. PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS UTAN GARANTI AV NÅGOT SLAG. INOUTBOARD FRÅNSÄGER SIG ALLA GARANTIER, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER AVSEENDE SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL. INOUTBOARD BLIR INTE ANSVARIGT FÖR SKADOR SOM ÄR ASSOCIERADE MED PROGRAMVARAN, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, VANLIGA, OAVSIKTLIGA, INDIREKTA ELLER FÖLJDSKADOR AV NÅGOT SLAG, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL SKADESTÅND OM FÖRLORAD DATA ELLER FÖRLORAD VINST, ÄVEN OM INOUTBOARD HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN AV SÅDANA SKADOR.

7. Garantier och framställningar. Licenstagaren köpoptioner och representerar att licenstagarens åtgärder avseende programvaran kommer att vara i överensstämmelse med alla tillämpliga lagar. och licenstagaren samtycker till att gottgöra, försvara och hålla InOutBoard skadeslösa från och mot alla skulder, skador, förluster, fordringar, kostnader och utgifter (inklusive rimliga advokatarvoden) som härrör från eller som härrör från licenstagarens underlåtenhet att iaktta de använda begränsningarna som anges häri.

8. Publicitet. Licenstagaren ger behörighet för InOutBoard att använda licenstagarens namn i kundlistor och erbjudanden. InOutBoard skall inte utan föregående samtycke skriftligen, distribuera, sälja eller göra tillgängliga licenstagarens e-post eller andra företagsinformation till tredje part med särskilda undantag för kunden listor och erbjudanden.

9. Rådande lagstiftning. Detta avtal skall regleras av lagstiftningen i Kalifornien i USA.

10. Tilldelning. Detta avtal är inte distribuerbara eller överlåtas av licensinnehavaren. InOutBoard helt efter eget gottfinnande kan ã¶verföra en licens till en utomstående på skriftlig begäran av licenstagaren.

11. Hela avtalet. Detta avtal utgör hela avtalet mellan parterna beträffande licenstagarens användning av programvaran. Detta avtal ersätter alla tidigare muntliga förståelse mellan parterna och någon licenstagaren inköpsorder eller andra onlinebeställning dokumentet oavsett om sådana dokument tas emot av InOutBoard före eller efter genomförandet av detta avtal. Detta avtal kan ändras endast skriftligen av InOutBoard.