Gebruiks voorwaarden

1. De licenties en Software. InOutBoard.com, Inc. ("InOutBoard") verleent hierbij aan de koper (de "licentiehouder") een beperkte, herroepbare, wereldwijde, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare licentie voor het gebruik van de InOutBoard software (de "Software"). Software die onder deze overeenkomst vallen bevat alle software die Licentiehouder onder deze overeenkomst, die kan omvatten, maar is niet beperkt tot, de InOutBoard-website, InOutBoard aangepaste software, de InOutBoard Software Developers Toolkit (SDK) en het InOutBoard mobiele web. De licentiehouder wordt niet, of bewust anderen mogen, reverse-engineering, decompileren, demonteren, wijzigen, aan te passen, creëren van afgeleide werken van of anders proberen af te leiden van de broncode van de Software die geleverd. De Licentiehouder stemt in met alle de bepalingen en voorwaarden van deze Software licentieovereenkomst (de "overeenkomst").

2. De licentie vergoeding. In ruil voor de licentie (s) betaalt de licentiehouder InOutBoard.com, Inc., aan de voorkant, een non-refundable licentie vergoeding. Niettegenstaande de Licentiehouder's betaling van de licentie vergoeding, InOutBoard behoudt zich het recht te beëindigen van de licentie als InOutBoard vast dat stelt de licentiehouder en/of de Licentiehouder's gebruik van de Software is in strijd met deze overeenkomst.

3. Eigendomsrechten. InOutBoard behoudt alle recht, titel en belangen in en op de Software, alle kopieën daarvan, en InOutBoard website (s), software en andere intellectuele eigendom, inclusief, maar niet beperkt tot, eigendom van alle auteursrechten, look en feel, handels merk rechten, ontwerp rechten, handels geheim rechten en alle andere intellectuele eigendomsrechten, en andere merkgebonden rechten daarin. De licentiehouder zal niet direct of indirect verkrijgen of trachten te verkrijgen op elk moment, recht, titel of belang door registratie of anderszins in of aan de handels merken, dienst merken, auteursrechten, handels namen, symbolen, logo's of benamingen of andere intellectuele eigendom rechten bezit of gebruikt door InOutBoard. Alle technische handleidingen of andere informatie die InOutBoard verstrekt aan de licentiehouder zijn het exclusieve eigendom van InOutBoard.

4. Termijn en beëindiging. Onverminderd de andere bepalingen hiervan, wordt deze overeenkomst de beginnen op de Licentiehouder's kiezen in deze overeenkomst en blijven totdat de licentiehouder afziet van het gebruik van de Software of de overeenkomst wordt automatisch beëindigd op de Licentiehouder's schending van een termijn of voorwaarde van deze overeenkomst (de "periode"). Bij dergelijke beëindiging, zal de licentiehouder de Software onmiddellijk verwijderen.

5. Kopiëren & Transfer. De licentiehouder mag de Software kopiëren voor back-up purposes only. De licentiehouder kan niet toewijzen of anderszins overdragen van de Software aan een derde partij.

6. Specifieke afwijzing van garantie en beperking van aansprakelijkheid. DE SOFTWARE WORDT GELEVERD ZONDER ENIGE GARANTIE. INOUTBOARD WIJST ALLE GARANTIES, UITGEDRUKT OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. INOUTBOARD ZAL NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SCHADE VERBONDEN MET DE SOFTWARE, MET INBEGRIP VAN, ZONDER BEPERKING, GEWONE, INCIDENTELE, INDIRECTE, OF GEVOLG SCHADE VAN WELKE AARD OOK, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE MET BETREKKING TOT VERLOREN GEGEVENS OF GEDERFDE WINST, ZELFS ALS INOUTBOARD HEEFT GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

7. Garanties en representaties. Licentiehouder garandeert en vertegenwoordigt dat de Licentiehouder's acties met betrekking tot de Software in overeenstemming met alle toepasselijke wetten worden zal; en de Licentiehouder stemt te vrijwaren, verdedigen en InOutBoard vrijwaren van en tegen enige en alle verplichtingen, schade, verliezen, claims, kosten en uitgaven (inclusief redelijke juridische kosten) die voortvloeien uit of als gevolg van de licentiehouder niet-naleving van de gebruiks beperkingen die hierin.

8. Publiciteit. De licentiehouder geeft het recht om InOutBoard Licentiehouder's naam in klanten lijsten en promoties te gebruiken. InOutBoard wordt niet, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, distribueren, verkopen, of maken beschikbaar Licentiehouder's e-mail of andere bedrijfsinformatie aan derde partijen met de specifieke uitzondering van klanten lijsten en promoties.

9. Toepasselijk recht. Deze overeenkomst is onderworpen aan de wetgeving van Californië, Verenigde Staten.

10. Toewijzing. Deze overeenkomst is niet overdraagbaar of overdraagbaar zijn door de licentiehouder. InOutBoard eigen goeddunken mag een licentie aan een derde partij op schriftelijk verzoek van de vergunninghouder overdragen.

11. Volledige overeenkomst. Deze overeenkomst vormt de gehele overeenkomst tussen de partijen betreffende de Licentiehouder's gebruik van de Software. Deze overeenkomst vervangt alle voorafgaande mondelinge begrip tussen de partijen en elke licentiehouder inkooporder of andere bestel document, ongeacht of een dergelijk document is ontvangen door de InOutBoard, vóór of na de uitvoering van deze overeenkomst. Deze overeenkomst kan alleen schriftelijk worden gewijzigd door InOutBoard.